top of page
  • תמונת הסופר/תעורך דין ומגשר איל גרנט

מהי צוואה הדדית?

מהי צוואה הדדית?


סעיף 8א לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.


צוואות, כאמור, יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה העת ובין במסמך אחד.


לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

  1. בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני. נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים.

  2. לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון.האם ניתן לשנות צוואה הדדית לאחר מותו של אחד מבני הזוג?


בית המשפט עשה הבחנה בין 3 סוגי צוואות הדדיות בהתאם לתיקון מס' 12 לחוק הירושה שהתייחס בסעיף 8א לצוואות הדדיות:

  1. צוואה הדדית הכוללת הוראה לפיה המורישים משאירים לעצמם את הזכות לשנות את הצוואה כרצונם ובכל עת, גם לאחר מותו של בן הזוג.

  2. צוואה הדדית "שותקת" לפיה המורישים לא מתייחסים בצוואה לאפשרות שינוי הצוואה.

  3. צוואה הדדית הכוללת הוראה האוסרת על שינוי צוואתו של האחד לאחר פטירתו של האחר.


למעשה, צוואה הדדית הינה חריג לעיקרון יסוד הקבוע בסעיף 27 לחוק הירושה, אשר קובע כי ניתן לשנות צוואה בכל עת.


לפני תיקון 12 לחוק הירושה, גישת בית המשפט העליון הייתה שהוראות חוק הירושה ובכלל זה החופש לשנות את הצוואה, חלים באותה מידה על צוואה רגילה ועל צוואה הדדית. לכן רשאי היה כל מצווה לבטל בכל עת את צוואתו הקודמת, אף אם מדובר בצוואה הדדית שותקת.


על פי גישה זו אין בעצם עריכת צוואה הדדית כדי ללמד על רצון משותף של המצווים להגביל את כוחם לשנות את צוואתם לאחר מותו של אחד מהם. לאחר התיקון, ורק לגבי צוואות שנערכו אחריה, בית המשפט הכיר בעיקרון ההסתמכות גם לגבי צוואות שותקות הדדיות. דהיינו ניתן לשנות את הצוואה רק בהסכמת שני המצווים.

8 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


הודעתך נשלחה בהצלחה!

bottom of page