top of page
  • תמונת הסופר/תעורך דין ומגשר איל גרנט

סמכויות מיופה הכח והוראות בדבר ניגוד עניינים

ככלל, מיופה הכח רשאי לעשות כל מה שהיה בסמכויות הממנה לעשות, בקשר לעניינים המצוינים בייפוי הכח.


החריג לכך הוא איסור על ביצוע פעולה שלפי מהותה או לפי הדין על הממנה לבצעה אישית. למשל, מיופה הכח לא יכול לבצע פעולות דוגמת המרת דת, אימוץ, השתתפות בבחירות וכן פעולות הדורשות הסמכה מפורשת, למשל מתן תרומות או מתנות.

פעולות נוספות שהחוק מגביל, הן לקיחת הלוואות עד 100,000 ₪, פעולות משפטיות בגובה 100,000 עד 500,000 ₪, פעולות מסוימות במוצר פנסיוני וכןטיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

במקרה של כבילת רצון בנוגע לטיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי בניגוד לרצון הממנה במועד האשפוז (לממנה יש תמיד את האפשרות שלא להסכים לבדיקה פסיכיאטרית כפוייה, אלא אם כן, כבל את רצונו שלו במפורש בייפוי הכח המתמשך והתיר זאת מראש. על כך קראו במאמר הזה), נדרש גם הסבר של פסיכיאטר וחתימה על נספח א' בתקנות (אישור לאשפוז עד 48 שעות).

פעולות המצריכות אישור בית המשפט מראש – למשל עסקאות נדל"ן, הסתלקות מעיזבון, מתן תרומות, מתנות שלא נהוגות בנסיבות העניין או הלוואות – מעל גובה 100,000 ₪ ככל שניתנה הסמכה מפורשת, ובכל סכום ככל שלא ניתנה, ופעולות משפטיות בגובה 100,000 ₪ אם לא ניתנה הסמכה מפורשות או מעל 500,000 ₪ אם ניתנה הסמכה.



מה האחריות שישנה על מיופה הכח כמי שמקבל החלטות על הממנה?


בס' ז32' לחוק מופיעים חיובי מיופה הכח, שמהם נגזרת האחריות שלו.

על מיופה הכח לפעול ב"שקידה, מיומנות, מסירות, ללא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו".

מיופה כח שהתמנה כבעל מקצוע – יפעיל את כישוריו המקצועיים במסירות ובמקצועיות, כפי שכל בעל מקצוע היה מפעיל כלפי לקוחו (למשל עו"ד או רו"ח).


מיופה הכוח אחראי לנזק שגרם לאדם או לרכוש. ואולם, בית המשפט יפטור אותו מאחריות אם התרשם כי פעל בתום לב לטובת אותו אדם. בנוסף, הוא אינו נושא באחריות אם קיבל אישור מבית משפט לפעולותיו.



הוראות לגבי ניגודי עניינים


הכלל הוא שמיופה הכוח אינו מוסמך לייצג את הממנה בפעולה משפטית בין הממנה למיופה הכח או קרוביו, וכן בפעולה משפטית בין שני ממנים שיש להם את אותו מיופה כח.

החריג לכך הוא בפעולה משפטית בין הממנה למיופה הכוח או קרוביו, או בפעולה משפטית בין שני ממנים שיש להם אותו מיופה כוח. זאת אלא אם כן שני הממנים הסמיכו אותו לייצגם בפעולה משפטית ביניהם או אם הממנה ומיופה הכוח הינם קרובים המנהלים משק בית משותף, והממנה הסמיכם לבצע פעולה הקשורה בניהול השוטף של משק הבית המשותף.

חשוב בהקשר לכך לשים לב שהסמכות אלו לא מופיעות כיום בטופס המקוון, וחשוב לבדוק אם יש צורך להתייחס אליהן תחת הרובריקה של "הנחיות מקדימות", לרבות בהקשר לחשבונות משותפים.

23 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


הודעתך נשלחה בהצלחה!

bottom of page