top of page
  • תמונת הסופר/תעורך דין ומגשר איל גרנט

מהן חובותיו של מיופה הכח?

על מיופה הכח לשמור תיעוד של מידע וחשבונות הנוגעים לגבי החלטות מהותיות שביצע, פעולות שנקט וכן מסמכים מהותיים (למשל חוות דעת מומחה רפואי לעניין כניסה לתוקף).

ישנה חובה על מיופה הכח למסירת הודעות לאפוטרופוס הכללי ולגורמים הנוגעים לייפוי הכח, בהתאם לדרישות החוק והחלטת הממנה בהנחיות המקדימות.

עת התקיימות התנאים ולפני כניסת ייפוי הכח לתוקף, על מיופה הכח להודיע לממנה עצמו וכן לאדם נוסף שייקבע לפני ההודעה לאפוטרופוס הכללי. לאחר מכן, עליו להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכח לתוקף.


על מיופה הכח להודיע על פקיעת תוקף לממנה, ולהודיע לאפוטרופוס הכללי אם ייפוי הכח מסתיים בשל התפטרותו או מכל סיבה שהיא.

לגבי שכר והוצאות, שכר ייקבע למיופה הכח רק אם נקבע כך מפורשות בייפוי הכח המתמשך, אך כמובן שמותר לו למשוך כסף לצורך ההוצאות הכרוכות בייפוי הכח.


מיופה הכח צריך לפעול על פי העקרונות המנחים של שמירה על כבודו ופרטיותו של הממנה, שיתופו, מסירת הסברים מותאמים, מסירת מידע בענייניו וסיוע בנגישות למידע.

מיופה הכח נדרש לפעול תוך שמירה מירבית על עצמאות הממנה בהתאם ליכולתו, וכן סיוע ועידוד לקבל

החלטות בעצמו.

על מיופה הכח לבצע פעולות תוך שאיפה להגבלה מינימלית ביותר האפשרית של זכויותיו וחירותו של הממנה, וכמו כן, לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים, שיתופו בחיי הקהילה ושמירה על קשר עם בני משפחה וחברים.

מיופה הכח נדרש להיוועץ עם גורמים מקצועיים (לפי הצורך), בני משפחה וחברים לקידום ענייניו של הממנה.

עליו לגלות רגישות לכך שהממנה נמצא במצב "דינמי" ולאפשר לממנה, ככל הניתן, לקבל החלטות ולפעול

כשהוא מסוגל לכך.

מיופה הכח ישמע את דעת הממנה, ישתפו בכל עניין והחלטה הנוגעים אליו ויתייעץ עמו, אם ניתן לברר את דעתו. לשם כך, ימסור מיופה הכוח לממנה את המידע הדרוש לו, לרבות מהות העניין, נושא ההחלטה או הפעולה, החלופות האפשריות, היתרונות והחסרונות שבבחירת כל אחת מהן ואת המלצתו של מיופה הכוח, אם ישנה, והטעמים ביסודה.

ההסברים שייתן מיופה הכח לממנה יימסרו בשפה פשוטה בהתאם ליכולת הבנתו ובאופן מונגש.

ככל הניתן, יש לפעול על פי העיקרון של העדפת רצון הממנה ובהתאם להנחיות המקדימות. בהיעדר הנחיות, יש לפעול בהתאם לרצונו העכשווי, ואם לא ניתן לברר את רצונו כעת, יש לנסות להתחקות אחרי רצונו בעבר, ואם לא ניתן להתחקות אחר רצונו בעבר, לפי טובתו.

על מיופה הכח אסור לפעול בהתאם לרצון הממנה אם הוא סבור כי הדבר יגרום לו לפגיעה ממשית. הממנה רשאי לקבוע כי על מיופה הכח להעדיף את רצונו קודם על פני רצונו לאחר הכניסה לתוקף.

בעניין שמוגדר כמהותי, או רפואי מהותי, לא יפעל מיופה הכח בניגוד לרצון הממנה בשעת מעשה או בסמוך לכך. מיופה הכוח אף רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בנוגע לפעולות כאמור בניגוד לרצון הממנה.

האופן שבו מיופה הכח צריך להשתמש בכוחו לקבלת החלטות צריך להיות בקירוב על פי ההנחיות המקדימות ובכפוף לחריגים מצומצמים. למשל, אם קיום ההנחיות המקדימות בלתי אפשרי, אם מדובר למשל בהוצאה כספית שלא ניתן לעמוד בה או אם ההחלטה עלולה לגרום לפגיעה קשה בממנה או לאי חוקיות. מקרה נוסף הוא אם הממנה מבין ומעוניין לסטות מההנחיות המקדימות שנתן.

14 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


הודעתך נשלחה בהצלחה!

bottom of page